Набиране на оферти за обществена за Доставка на Дизелово гориво за отопление

Съобщение за набиране на оферти за обществена поръчка
под стойностния праг на чл. 20, ал. 4 от ЗОП

На основание Заповед № 266/11.10.2016г. на Управителя на „СБПЛР-Панчарево“ ЕООД се провежда обществена поръчка с предмет: Доставка на Дизелово гориво за отопление (със сярно съдържание 0.001% S) на „СБПЛР-Панчарево“ ЕООД. При проявен интерес от Ваша страна Ви каним да представите оферти, които да отговарят на следните изисквания на Възложителя:

Участника следва предварително да се е запознал с приложените към съобщението техническа спецификация и проект на договор по обществената

поръчка, след което да изпълни следното:

  1. Административни данни – участника попълва приложения файл – сведения за участник.
  2. Техническо и ценово предложение – участника попълва приложения файл – техническо и ценово предложение.

Кандидатът попълва необходимите полета посочени в документите по т. 1 и т. 2, след което полага подпис и печат. Когато документите се попълват и подписват от лице различно от представляващия кандидата, се представя оригинал или заверено копие от пълномощно. Така оформените документи се поставят в непрозрачен плик, който се запечатва. Върху плика се изписват: наименованието на поръчката и името на участника. Плика се представя в деловодството на Болницата на адрес гр. София ПК 1791,р-н Панчарево, ул. „Кокалянско ханче“№1 всеки работен ден от 08.00ч. до 15.00 ч.

Краен срок за представяне на офертите е 15.00ч. на 18.10.2016г. Класирането на офертите се извършва по критерий: „най-ниска предложена цена“. Подадените оферти се класират до 25.10.2016г.

Управител на „СБПЛР-Панчарево“ЕООД:

Документи:
Техническо и ценово предложение
Сведения-Участник
Договор-гориво-2016-17
decl_art_107-т.4 (1)